HOURLY AVERAGE POLLUTION IN
KATHMANDU

10 Chaitra 2074

Data Source : Drishti Kathmandu


Pulchowk Data

RatnaPark Data

Dhulikhel Data

Lumbini Data

Chitwan Data

Average PM₂.₅ in Kathmandu (µg/m³)

 • राम्रो, स्वास्थ लाई कुनै फरक नपर्ने

  < 10 µg/m³

 • राम्रै, WHO को दैनिक मापदण्ड भित्र

  10 - 25 µg/m³

 • हल्का प्रधुषित, दैनिक मापदण्ड भित्र

  25 - 40 µg/m³

 • भिप्रधुषित, दुर्बल हरुको लागि अस्वस्थ

  40 - 75 µg/m³

 • अत्ति प्रधुषित, मास्क लगाउन उपुक्त

  75 - 150 µg/m³

 • खतराजनक, सकेसम्म जोगिएर बस्नुहोस

  > 150 µg/m³

Tips For Today

 • icon

  िरमा अड्कीएका व्यक्तिलाई

 • icon

  िरमा अड्कीएका व्यक्तिलाई

 • icon

  िरमा अड्कीएका व्यक्तिलाई

 • icon

  िरमा अड्कीएका व्यक्तिलाई

Data Download